Belarus Azərbaycandan neft almağı təklif edib

GOMEL REGION, RUSSIA - OCTOBER 18, 2018: An oil pump at the Rechitskoye oil field operated by Belorusneft, a state petrochemical enterprise exploring, producing and selling oil and gas in Belarus, Russia and Venezuela. Viktor Drachev/TASS Áåëîðóññèÿ. Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü. Íà òåððèòîðèè Ðå÷èöêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòåõèìè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áåëîðóñíåôòü", îñóùåñòâëÿþùåãî ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû, ðàçðàáîòêó, äîáû÷ó è ðåàëèçàöèþ íåôòè è ãàçà â Áåëîðóññèè, Ðîññèè è Âåíåñóýëå. Âèêòîð Äðà÷åâ/ÒÀÑÑ

Belarus Ukrayna, Azərbaycan, Qazaxıstan, Polşa və Baltikyanı ölkələrdən neft almağı təklif edib.

Bu barədə TASS xəbər yayıb.

Baş nazirinin birinci müavini Dmitri Krutoy bildirib ki, Belarus Rusiya şirkətlərinə əvvəlki həcmdə neft üçün əlavə ödəniş etməyi iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab etmir.

O, ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşdən sonra Belarusun Azərbaycan, Ukraynaya, Qazaxıstana, Polşaya və Baltikyanı ölkələrə neft alışı ilə bağlı təkliflər göndərdiyini açıqlayıb.

“Hökumət alternativ neft tədarükü üçün sxem hazırlamağa davam edir, bütün mümkün variantları araşdırır. Biz müvafiq kommersiya təklifləri göndərmişik. Zavodlarımızın bütün kommersiya xidmətləri, Belarus Neft Şirkəti, demək olar ki, hər gün bununla bağlı danışıqlar aparır. Hesab edirəm ki, tezliklə konkret neft tədarükü üçün alternativ variantlar tapacağıq”, – deyə o bildirib.

Rəylər

OXŞAR XƏBƏRLƏR